İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İşbaşı eğitim programı hakkında data sahibi olmayan yoktur fakat içinde ne olduğunun detaylarını fazlaca iyi bilmekte işveren maliyetleri açısından yarar vardır.

İŞKUR’un İstihdam Politikalarında Temel Misyonu Nedir?

 • İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini,
 • İşsizlik sigortası fonunun yönetimi,
 • Etkin etken ve eylemsiz işgücü piyasası programları,
 • Sürdürülebilir istihdam politikaları,
 • Etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri,
 • İstihdam teşvikleri,
 • Endüstriyel ilişkiler İşkur’un istihdam politikalarındaki temel misyonlarıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine gore Türkiye’nin nüfusu: 78.741.053’tür ve nüfusun %49,8’i hanım, %50,2’si adamdır.

 • 15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 53.359.594 (%67,8)
 • Türkiye’de her yıl averaj 700-750 bin şahıs çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır.
 • İşgücünün %60’ı lise altı eğitim düzeyine haizdir.
 • İşgücüne katılım oranı %50,7 (Hanım %31,0, Adam %70,8)
 • İstihdam oranı %45,0 (Hanım %27,0, Adam %63,5)
 • İşsizlik oranı % 11,3 (Hanım %13,0, Adam %10,3)
 • Gençlerde işsizlik oranı %19,2
 • İşsiz sayısı 3.290 Bin şahıs
 • Kayıt dışı istihdam oranı %31,8’dir.

Türkiye’de İşsizliğin Temel Sebepleri Nedir?

Yıl sonu araştırma sonuçlarına gore;

 • İstanbul’da işyerlerinin % 15’inde açık iş vardır. (Türkiye’deki açık işlerin 1/4’ü İstanbul’dadır)
 • İşyerlerinin %25’i eleman temininde güçlük çekmektedir.
 • Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin %67’si, gerekçe olarak mesleki kalite ve beceri eksikliğini

İşsizliğin temel sebebi de budur.

İş Ve Meslek Danışmanlığı Nedir?

İŞKUR, işverenler ile iş arayanları bir araya getirebilmek için aralarında bağlantı kurma amaçlı kurumun içinde İş ve Meslek Danışmanlığı görevinde personeller almıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

 • Ulusal İstihdam Stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Türkiye genelinde 3.750, İstanbul’da 670 şahıs, İş ve Meslek Danışmanı olarak göreve getirilmiştir.

İstanbul’da her bir danışman kuruma kayıtlı;

 • Averaj 750 işyerine ve kuruma kayıtlı 1.293 işsize hizmet vermektedir.
 • İşverenlerin; gerekseme duyduğu nitelikli işgücü taleplerini karşılamalarına, İşkur işbaşı eğitim programı yönetmeliği çerçevesinde bilgilendirilmelerine yardım eden,
 • İş arayanların; iş bulmalarına, mesleki uyum sorunlarını gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini yada işlerini değiştirmelerine,
 • Emek verme yaşamı ile ilgili işçi ve işveren ilişkileri mevzusunda danışmanlık (koçluk) hizmeti veren kamu görevlileridir.

İŞKUR Etken İstihdam Politikaları

İşkur, istihdama destek vermek için birçok etken işgücü piyasası programını hayata geçirdi. Bunlar:

 • Mesleki Eğitim Kursları
 • İşbaşı ve Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
 • Engelli, Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim
 • Girişimcilik Eğitim Programları
 • Cemiyet Yararına Program
 • İşbaşı Eğitim Programları

Bu programlardaki amaç; işverenlerin aramış olduğu niteliğe uygun işgücünü, mevcut işsizlerden temin edemediğinde, seçmiş olduğu kişileri işverenlere hiçbir maliyet oluşturmadan mesleki eğitim projelerinde yetiştirerek istihdama hazır hale getirmektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İşkur işbaşı eğitim programı bilgileri şunlardır.

 • İş tecrübesi olmayan işsizlerin, işbaşında emek harcayarak eğitilmesini ve edinim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır.
 • Minimum 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı {özel sektör} işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, tecim ve endüstri odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar, bu programdan yararlanabilir.
 • Kamunun payının % 50’nin altında olduğu tutumsal teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir.

Katılımcı Sayısı ve Süresi Iyi mi Belirlenir?

 • İşyerinin aynı il sınırları içinde çalışan toplam işçi sayısı üstünden saptanca hesaplanmaktadır.
 • İşyerleri çalışan sayısının %10’u kadar katılımcı alabilir.
 • 2 ile 10 içinde çalışanı var ise 1 şahıs alabilir,
 • İşveren iştirakçilerin minimum %50’sini işe almayı,
 • İşe almış olduğu kişilerin bir yıl içinde dört ay çalıştığını belgelendirmesi gerekir.
 • Aynı işyeri, projeden ikinci kere yararlanmak istediğinde, bundan önceki projeden yararlanan katılımcılarla ilgili yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine bakılır.

Iştirakçilerin emek verme süresi nedir?

 • Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içinde en fazla 160 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.
 • Günde minimum 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek suretiyle, haftada en fazla 6 gün işyerinde çalışabilirler.
 • Vardiyalı çalışan işyerlerinde iştirakçilerin kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak da program yapılabilir.

Programdan kimler yararlanır?

 • 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı tüm işsizler,
 • 15 yaşını doldurmuş tüm öğrenciler yararlanabilir.
 • Üniversite öğrencileri yaz periyodu mecburi stajlarını, meslek lisesi öğrencileri son sınıfta 3 gün işyerinde yapacakları mecburi stajlarını bu program kapsamında yapabilirler.
 • Programdan öncelikli olarak; asla sigortalı olmamışlar, mesleği olmayanlar ve uzun soluklu işsizler yararlanırlar.
 • Bu kriterleri elde eden işsizlerin, İşkurişbaşı eğitim programı ilanlarına başvurmaları gerekir.

Programa kimler katılamaz?

 • İşverenin birinci ve ikinci aşama yakınları,
 • İşyerinden son 3 ay içinde işten ayrılanlar,
 • SGK’lı olanlar, emekliler ve etken çalışanlar programa katılamaz.

Katılımcının ücretini kim ödüyor?

 • İŞKUR; katılımcıya her yıl belirlenen tutarda günlük cep harçlığı öder.
 • 30 gün üstünden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sıhhat Sigortası primi İŞKUR tarafınca ödenir.
 • Katılımcı; program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir.
 • İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.
 • İşveren ilave ücret ödemek isterse yapabilir.
 • İşkur işbaşı eğitim programı maaşı ne vakit yatar? Sorusunun cevabı ise İşkur işbaşı eğitim kursları süresince her aysonu toplu olarak yatar.

İşbaşı Eğitim Programı İşveren Sigorta Prim Teşviki

İşbaşı eğitim programlarını tamamlayan kişilerden 18 yaşından büyük, 29 yaşından minik olanları; programın bitiminden sonrasında 30 gün yada en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde;

 • İmalat endüstri sektöründe 42 ay,
 • Öteki sektörlerde 30 ay süresince

SGK yatırılan işveren oranı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı?

Programda istihdam zorunluluğu yoktur, sadece işveren bir yıl içinde programdan yine yararlanmak isterse, bundan önceki iştirakçilerin minimum % 50’sini işe alıp, minimum 120 gün kendi işyerinde yada başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam etmiş olması gerekir.

İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası yoktur. Yalnız 1 yıl süre ile çalışmaya ara verilir.

İşverenden Başvuruda İstenilen Belgeler

 • İş-kur işbaşı eğitim programı müracaat formu,
 • İşveren taahhütnamesi,
 • Ön talep formu,
 • Tecim sicil gazetesinin yada programdan faydalanacak tüzel kişiliğin hukuki durumunu gösterir belgenin aslı yada noter onaylı örneği,
 • Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge yada katılımcı adaylarının son üç aya ilişik sigorta dökümünü gösterir belge,
 • İşverenin yada işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim

Öğrenci dayalı eğitimdir. İşveren ile beraber iş yerinde düzenlenir.

 • Eğitime katılacak kişileri; eğitim, yaş aralığı ve ikametgah durumunu gore işveren belirler ve seçer.
 • İşyerinin eğiticisi ve eğitim yeri yoksa üniversiteler, MEB’e bağlı okullar, meslek odaları, meslek örgütleri ve STK’lar ile yapılır.
 • İşbirliği eğitimi tamamlanınca, kursiyerler İşbaşı Eğitim Programı’na katılabilir.
 • Eğitim esnasında kursiyerlere günlük bir ücret ödenir. İşbaşı Eğitim Programı süresince ise yıllara gore belirlenen bir cep harçlığı ödenir.
 • Genel sıhhat sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafınca ödenir.
 • Kendi bünyesinde eğiticisi olmayan işverene, dışarıdan eğitici getirirse eğitici ücretini (Üniversite kadrosunda ise YÖK’ ün belirlediği ücretin, dışarıdan bir eğitici getirirse MEB’in belirlediği ek ders saat tutarının en fazla iki katı tutarında) tutarı İŞKUR, öder.
 • Eğitim, işyerinde düzenlenmiş olduğu için kursiyerler, ileride çalışacakları işyerini ve makineleri tanıma imkanı bulur.
 • Eğitim esnasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum problemi olmaz.
 • Kurs sonunda kursiyerlerin minimum %50’sinin, asgari 120 gün istihdam edilmesi gerekir.

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

Bebek Yardım Parası Nasıl Alınır ?

tıkla sorunu sor

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Iyi mi Başvurulur? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir