Yarım Çalışma Ödeneği – Yarım Çalışma Doğum İzni

Doğum yapana yarım emek verme ödeneği ve yarım emek verme doğum izni yönetmeliği yürürlüğe alınmıştır. Bu yönetmelikte anne olan çalışanlar için emek verme hayatlarında mühim yenilikler bulunmaktadır. Yarım emek verme ödeneği 2017 şartları 2021 senesinde meblağ bazında değişmiştir.

Analık İzni Hakkı Uygulamaları Nedir?

 • Hanım işçinin doktor raporuna bakılırsa belirlenen tarihler için, doğumdan ilkin sekiz ve doğumdan sonrasında sekiz hafta olmak suretiyle toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması gereklidir.
 • Çoğul gebelik halinde doğumdan ilkin çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenmiş olur. Sadece, sıhhat durumunun uygun bulunduğunun tabip raporuyla belgelendirilmesi halinde hanım işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, hanım işçinin çalmış olduğu süreler doğum sonrası sürelere eklenmiş olur.
 • Hanım işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan ilkin kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
 • Doğumda yada doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.
 • Üç yaşını doldurmamış evladı evlat edinen eşlerden birine yada evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edilmiş olduğu tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.
 • Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sıhhat durumuna ve işin özelliğine bakılırsa doğumdan ilkin ve sonrasında gerekirse artırılabilir. Bu süreler tabip raporu ile belirlenir.

Doğum Raporu Bitiminde Parasız İzin Hakkı

 • Analık izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydı ile hanım işçi ile üç yaşını doldurmamış evladı evlat edinen hanım yada adam işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık emek verme süresinin yarısı kadar parasız izin verilir.
 • Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenmiş olur.
 • Çocuğun engelli doğduğunun tabip raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.
 • Parasız izinden yararlanan hanım işçiye, bir yaşından ufak çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz.
 • Hanım işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği halinde altı aya kadar parasız izin verilir.
 • Parasız izin, üç yaşını doldurmamış evladı evlat edinme halinde eşlerden birine yada evlat edinene de verilir.
 • Parasız izin süresi, senelik ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Yarım Emek verme Süresi Ve Şartları

 • İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, kullandıysa parasız iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı zamanı takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda yarım emek verme talebinde bulunabilir.
 • Yarım emek verme talebi, parasız izin süresi kesilerek de yapılabilir. Parasız iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz.
 • Yarım emek verme talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan minimum bir ay ilkin işçi tarafınca işçinin yarım emek verme talebinde, yarım çalışmaya başlamış olacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması halinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması halinde ise tercih edilen iş günleri yer alır.
 • İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi yarım emek verme talebine eklemek zorundadır.
 • İşçinin yarım emek verme talep dilekçesi, işveren tarafınca işçinin özlük dosyasında saklanır.

Ebeveynlerden birinin emek harcamaması halinde, çalışan eş yarım emek verme talebinde bulunamaz. Sadece, ebeveynlerden birinin emek verme şartı;

 • Ebeveynlerden birinin devamlı bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak tabip raporuyla belgelendirilmesi,
 • Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine haiz ebeveynin talepte bulunması,
 • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi durumlarında aranmaz.

Yarım Emek verme Talebi Durumunda İşverenin Sorumlulukları

 • Usulüne uygun olarak meydana getirilen yarım emek verme talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafınca karşılanır.
 • İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.
 • İşveren tarafınca süresi içinde işçinin talep dilekçesine yanıt verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte yada bu zamanı takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.
 • İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla yarım emek verme talebi geçerli fesih sebebi sayılmaz.

Hangi İşlerde Yarım Zamanlı Çalışılabilir?

Yarım emek verme;

 • Hususi sıhhat kurumlarında ilgili mevzuat uyarınca sorumlu müdür, görevli doktor, laboratuvar sorumlusu ve sıhhat hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı emek vermesi öngörülenler tarafınca yerine getirilen işlerde,
 • Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalışmış oldukları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
 • Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan azca devam eden mevsimlik, kampanya yada taahhüt işlerinde,
 • İş süresinin haftanın emek verme günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde işverenin uygun bulması halinde yapılabilir.

Toplu İş Sözleşmesi İle Yarım Emek verme

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine bakılırsa, toplu iş sözleşmelerinde yarım emek verme yapılabilecek işler, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın taraflarca da belirlenebilir.

Tam süreli çalışmaya geçiş;

Sponsorlu Bağlantılar

 • Yarım çalışmaya süregelen işçi, aynı çocuk için tekrar bu haktan faydalanmamak suretiyle tam süreli çalışmaya dönebilir.
 • Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene minimum bir ay ilkin yazılı olarak talebini bildirir.
 • Yarım çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması halinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sonlanır.
 • Yarım çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.

Emek verme Zamanının Taraflarca Belirlenmesi

 • Yarım çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık emek verme süresi içinde yapılacağı vakit aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafınca belirlenir.
 • Yarım çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalmış olduğu süreye orantılı olarak ödenir.

Yarım Emek verme Ödeneği Iyi mi Hesaplanır?

Yarım emek verme ödeneği hesaplaması şu şekilde yapılır. Ödeme, brüt asgari ücret baz alınarak yapılır. Asgari ücretten %3lük damga vergisi kesilerek, otuza bölünerek günlük ücret bulunur. 15 ile çarparak yarım aylık emek verme tutarı hesaplanır. Yarım emek verme ödeneği 2021 yılı için brüt 2029,50 TL’dir. Peki yarım emek verme ödeneği nereden alınır? Doğum yapana yarım emek verme ödeneği PTT üstünden yapılmaktadır.

Yarım Emek verme Ödeneği Ne Süre Yatırılır?

Yarım emek verme meydana getiren ve yarım emek verme ödeneğinden yararlanmak isteyen çalışanlar için işveren ilk olarak çalışanın çalmış olduğu gün sayısı üstünden aylık e-bildirgelerinde tamamlanmamış gün bildirimi yaparlar. Noksan gün bildiriminde belirtilen gün sayısı için günlük brüt asgari ücret üstünden meydana getirilen hesaplama ile aylık yarım gün emek verme ödeneği belirlenir ve e-bildirgenin Toplumsal Güvenlik Kurumu’na gönderilme zamanı itibariyle takip eden ay içinde PTT’den ödeme eğitim edilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse Mayıs ayına ilişik e-bildirge, işveren tarafınca Haziran ayı içinde verilir, yarım emek verme ödeneği çalışana Temmuz ayı içinde ödenmiş olur. Bu ödemede, damga vergisi hariç hiçbir kesinti uygulanmaz.

Yarım Emek verme Ödeneğini Geriye Dönük Almak Mümkün Müdür?

Yarım emek verme talebini zamanında işverene yapmamış ve yukarıda belirtilen şartları sağlamayan çalışanlar, sonradan bu haktan faydalanamazlar.

SSK Çeyiz Parası Nasıl Alınır ?

Doğum Borçlanması Şartları Ne Oldu?

Süt Parası Nasıl Alınır ?

tıkla sorunu sor

Yarım Emek verme Ödeneği – Yarım Emek verme Doğum İzni İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir